Zwroty i wymiana towaru

1. Odstąpienie od umowy. Zwrot i wymiana towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres sklep@red-lychee.pl lub drogą pocztową na adres: Red Lychee, ul. Długa 31/4, 00-238 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany adres powyżej Red Lychee. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

1.1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratis, w ramach różnego rodzaju promocji.

1.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

1.3. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, z czytelnie i zrozumiale wypełnionym formularzem zwrotu pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Red Lychee, ul. Długa 31/4, 00-238 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”.

1.4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

1.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym doliczone przy zakupie koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że zwrot kosztów dostarczenia rzeczy nie obejmuje kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia (wyłączając Paczkomaty), oferowany przez sklep internetowy Red Lychee, o którym mowa w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu.

1.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep (wyłączając Paczkomaty), nasz sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów.

1.8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

1.9. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

1.10. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr …”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres sklepu.

1.11. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę.

1.12. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr …”. W przypadku gdy rachunek bankowy Red Lychee nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

1.13. Sklep internetowy Red Lychee realizuję wymianę wyłącznie jednokrotnie do danego zamówienia w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.

1.14. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: dokonania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie dokonania wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu bądź w wiadomości e-mail wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji.

1.15. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko zamawiający.